Nhân định thị trường hàng hóa ngày 26/7/2021

Thu mua phế liệu công trình
November 11, 2019

Nhân định thị trường hàng hóa ngày 26/7/2021

Đậu tương tháng 9

Xem thêm:

Biểu đồ kỹ thuật đậu tương

Đậu tương tháng 9 đóng cửa giảm về mức giá 1353 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ trên trung bình sẽ củng cố hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong ngày hôm nay. Mọi người canh đậu tương gãy vùng 1345 rồi bán xuống. Đậu tương có thể giảm về vùng giá 1323.

Khô đậu tương tháng 9

Biểu đồ kỹ thuật khô đậu tương

Khô đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 352 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống từ dưới trung bình cho thấy áp lực bán đang giảm dần. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ hai là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khô đậu tương  hồi về vùng 353 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Khô đậu tương có thể giảm về vùng giá 343.

Dầu đậu tương tháng 9

Biểu đồ kỹ thuật dầu đậu tương

Dầu đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ lên mức 64,23 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ trên trung bình sẽ củng cố hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá  đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu tương vượt vùng 64.60 có thể mua lên. Dầu đậu tương có thể tăng lên mức giá 65,72.

Ngô tháng 9

Biểu đồ kỹ thuật ngô

Ngô tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức 547 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ vùng trung bình cho thấy áp lực bán đang mạnh dần lên. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa dưới hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh ngô hồi về vùng 555 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ngô có thể giảm về mức giá 530.

Lúa mỳ tháng 9

Biểu đồ kỹ thuật lúa mỳ

Lúa mỳ tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 679 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ vùng quá mua là cảnh báo đảo chiều của xu hướng có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh lúa mỳ gãy vùng 679 có thể bán xuống. Lúa mỳ có thể giảm về vùng giá 652.

Đường thô tháng 10

Biểu đồ kỹ thuật đường thô

Đường thô tháng 10 đóng cửa phiên cuối tuần tăng mạnh lên mức giá 18,09 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình cho thấy lực mua lên đang khá mạnh. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số kháng cự thứ 3 là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đường hồi về vùng 17.86 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Đường có thể tăng lên vùng giá 19,14.

Cà phê Robusta tháng 9

Biểu đồ kỹ thuật cà phê robusta

Cà phê Robusta tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần giảm về mức 1895 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá mua là một cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và nằm trên số xoay trục là chỉ báo sẽ có điều chỉnh nhẹ trong hôm nay. Mọi người canh cà phê Robusta hồi về vùng giá 1849 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Cà phê có thể tăng lên vùng giá 1915.

Dầu cọ tháng 10

Biểu đồ kỹ thuật dầu cọ

Dầu cọ tháng 10 đóng cửa phiên cuối tuần đã tăng mạnh lên mức 4271 ringgit /tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá mua là một cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa và trên số kháng cự thứ 3 là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người chờ dậu cọ nhảy gap xong, xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao tháng 9

Biểu đồ kỹ thuật ca cao

Ca cao tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng lên mức giá 2320 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ vùng quá bán sẽ củng cố hành động tăng giá nếu phá vỡ các ngưỡng kháng cự.Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh ca cao hồi về vùng 2298 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Ca cao có thể tăng lên vùng giá 2365.